حلقۀ مفقودۀ انجمن‌های ادبی؛ از مشهد تا هرات و بخارا

حلقۀ مفقودۀ انجمن‌های ادبی؛ از مشهد تا هرات و بخارا

حلقه مفقوده انجمن‌های ادبی؛از مشهد تا هرات و بخارا

تاریخچه انجمن‌های ادبی در خراسان به‌روزگار دور برمی‌گردد. بر اساس آن‎چه از گفتار پژوهشگران این حوزه برمی‌آید، خراسان بزرگ را می‌توان جزو پیشتازان این عرصه دانست. انجمن‌هایی که آوازه آن‌ها  به گوش بسیاری از فارسی‌زبانان کشورهای دوردست رسیده و..

گفت و گو با دکتر علیرضا قیامتی، استاد ادب فارسی و مهدی زمانی، رئیس هیئت مدیرهٔ خردسرای فردوسی درباره پیشینه تاریخی و شرایط کنونی انجمن‌های ادبی«خراسان بزرگ» را در روزنامه خراسان بخوانید.

نظر شما