تحلیل و نقد رابطۀ انسان و طبیعت در اقتباس های شاهنامۀ فردوسی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد بوم گرا

تحلیل و نقد رابطۀ انسان و طبیعت در اقتباس های شاهنامۀ فردوسی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد بوم گرا

جلسه دفاع
رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات حماسی)

 با عنوان: 
تحلیل و نقد رابطه انسان و طبیعت در اقتباس‌های شاهنامهٔ فردوسی برای کودکان و نوجوانان با رویکرد بوم‌گرا 


استاد راهنمای اول:
دکتر محمد جعفر یاحقی
(استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد)


استاد راهنمای دوم:
دکتر زهرا پارساپور
(دانشیار زبان و ادبیات فارسی
پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

استاد مشاور: 
دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی 
(استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد)

داور گروه زبان و ادبیات فارسی:
دکتر محمدجواد مهدوی
(استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد)

استادان داور (مدعو):  
دکتر کمال‌الدین ناصری
(دانشیار گروه مرتع و آب‌خیزداری 
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
دانشگاه فردوسی مشهد) 

دکتر هیوا حسن‌پور
(استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه کردستان)


دانشجو:
فاطمه محمدزاده 

گاه: ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳- ساعت ۱۱:۳۰ ظهر

جایگاه: تالار کتابخانهٔ قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 

نظر شما