«آهنگ شعر فارسی» منتشر شد.

«آهنگ شعر فارسی» منتشر شد.

دکتر جواد محقق نیشابوری در بخشِ «تغییراتِ آوایی از رهگذرِ اختیاراتِ شاعریِ» کتابِ «آهنگِ شعرِ فارسی» می‌نویسد که «هیچ عقلِ کُل و اختیاردهنده‌ای وجود ندارد بلکه همه چیز در بستر طبیعیِ زبان رخ می‌دهد و اگر شاعر می‌تواند از این تغییرات استفاده کند دلیلِ آن، این است که گوشِ فارسی‌زبانان - و از جمله خودِ شاعر - آن را عیب نمی‌شمرد. پس عروضیان فقط به تبیین و تفسیر آن چیزی می‌پردازند که به طور طبیعی در زبان رخ می‌دهد».

خرید کتاب از سایت کافه کتاب آفتاب امکان پذیر است.

www.abook.ir

نظر شما