پیام تسلیت مدیر خردسرای فردوسی در سوگ دکتر محمود مدبری

پیام تسلیت مدیر خردسرای فردوسی در سوگ دکتر محمود مدبری

خردمند و دانا و روشن‌روان 
تنش ز این جهان است و جان ز آن جهان
  
مردان خردمند و دانا و روشن روان  از آن دست که شاهنامه می پسندد زیاد نیستند. یکی از آن کم‌یابان نایابان دکتر محمود مدبری استاد خردمند و دانادل دانشگاه کرمان بود که هم شاهنامه می‌دانست، بی‌آن‌که به روی کسی بیاورد، و هم خرد و دانایی داشت و از همه برتر روشن‌دل و روشن‌روان هم بود. تنش زین  جهان بود - که ای کاش باز هم می‌بود - و جانش از آن جهان. «گل آن جهانی است نگنجد درین جهان». 
دریغ که جامعۀ ادبی ما دانای خردمندی را از دست داد که آدمیت و اخلاق را به کمال داشت. مدبری یاور خردسرای فردوسی و هم قلم پاژ بود پس ما حق داریم در اندوه نبودن او همراه خاندان گرامی اش و نیز دانشگاه کرمان و خانوادۀ بزرگ ادبیات کشور سوگوار باشیم و برای روان پاکش در رواق­های جنان آرامش ابدی آرزو کنیم.

محمدجعفر یاحقی   
مدیر مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی

 

نظر شما