فراخوان همایش بین المللی با موضوع «جغرافیای شاهنامه» در آکادمی ملی علوم تاجیکستان

فراخوان همایش بین المللی با موضوع «جغرافیای شاهنامه» در آکادمی ملی علوم تاجیکستان

فراخوان همایش 

 ریاست آکادمی ملی علوم تاجیکستان به اطلاع شما می‌ رساند، که ۱٢- ۱۱ اکتابر سال ۲۰۲۲ همایش بین‌المللی علمی-عملی  در موضوع «جغرافیای «شاهنامه» را برگزار می نماید.  هدف همایش بررسی همه‌جانبۀ جغفرافیا، زمینه‌های تاریخی- تمدنی و اجتماعی- سیاسی تألیف «شاهنامه»، نقش آن در احیای هویت ملی و حفظ خاطرۀ تاریخی تاجیکان و ایرانی تباران جهان می باشد.

 


 در کار همایش، موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:
«شاهنامه» مهمترین سند هویت تاجیکان و فارسی زبانان
مسائل  پژوهش جغرافیای «شاهنامه»
 فرهنگ جغرافیای «شاهنامه»
جغرافیای تاریخی «شاهنامه»
تاجیکستان در جغرافیای «شاهنامه»
پایداری «جاینام» های «شاهنامه» در افکار اجتماعی
واژه های اتنیکی در «شاهنامه»
جایگاه خرد و آگاهی در «شاهنامه»
جایگاه عدل و داد در قلمرو «شاهنامه»
خراسان و ماوراءالنهر در جغرافیای «شاهنامه»
نقش «شاهنامه» در تشکل و رشد زبان تاجیکی فارسی
در این همایش،  اشتراک عالمان معروف شرق شناس، مؤرخان، فرهنگ‌ شناسان، زبان‌شناسان، ادبیات‌شناسان، سیاست‌ شناسان، استادان دانشگاه ها، نمایندگان سازمانهای دولتی و جمعیتی تاجیکستان و کشورهای خارجی در نظر است.

 

 درخواست را همراه با مقالۀ علمی برای اشتراک در همایش  تا ۳۰ سپتامبر سال ٢۰٢٢ به نشانی الکترونیکی merosikhatti@inbox.ru پیشنهاد نمایید.
 زبان کاری همایش  : تاجیکی (فارسی)، روسی، انگلیسی.

 

 تذکر:
 هنگام تهیۀ مقاله‌ها نکات زیر رعایت شوند: حجم مقاله از ۱٢-۱۰ صفحۀ کامپیوتری زیاد نباشد.
 در آخر مقاله ها خلاصه‌ها چنین ارایه می‌شوند: در صورتی که مقاله به زبان تاجیکی نوشته شده باشد، به زبانهای روسی و انگلیسی- در صورتی، که به زبان روسی نوشته شده باشد، به زبانهای تاجیکی و انگلیسی- در صورتی، که به زبان انگلیسی نوشته شده باشد، به زبانهای روسی و تاجیکی.
 نمونه:
رشد شاهنامه پژوهی در تاجیکستان مستقیل
 ضمیراوه ضمیره ضمیراونه
 تاجیکستان
 آدرس الکترونیگ:
 معلومات در بارۀ مؤلفان با نشان دادن نام، نام پدر، درجۀ علمی، عنوان علمی، جای کار و وظیفه، شهر، کشور، همچنین نشانی الکترونی و شماره تلفن همراه کرده می‌شود.

 

 کمیته تدارکات حق دارد مقاله‌هایی را، که به موضوع و مطالبات طرح اعلان شده موافقت نمی‌کنند، رد کند.
 کمیتۀ تدارکات:
 نشانی: مرکز میراث خطی نزد ریاست اکادمی ملی علوم تاجیکستان، شهر دوشنبه، حسین‌زاده، ۳۵.
 تلفن برای معلومات:
 ۹۳۱۴۴۱۳۰۰ ، ۹۹٢۳۷٢٢۷۸۶٢۶
 آدرس الکترونیک:merosikhatti@inbox.ru
 درخواست برای اشتراک در کنفرانس:
  ۱.   نام و نسب
 ٢.    شهر
 ۳.    جای کار، وظیفه
 ۴.    درجۀ علمی، عنوان علمی
 ۵.    شمارۀ تلفن
 ۶.    نشانی الکترونی
 ۷.    موضوع مقاله و پژوهش

نظر شما