نوزدهمین همایش ملی بزرگ داشت فردوسی و پاس داشت زبان فارسی؛ پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی

نوزدهمین همایش ملی بزرگ داشت فردوسی و پاس داشت زبان فارسی؛ پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی

نوزدهمین همایش ملی:

بزرگ داشت فردوسی و پاس داشت زبان فارسی
 ( از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
«پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی»

برگزارکنندگان:
- مؤسسه فرهنگی خردسرای فردوسی
- دانشگاه فردوسی مشهد
- قطب علمی فردوسی و شاهنامه
- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
-  انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران(شعبه خراسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما