برنامه‌های سخنرانی نوزدهمین همایش ملی بزرگ‌داشت فردوسی و زبان فارسی ، پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی

برنامه‌های سخنرانی نوزدهمین همایش ملی بزرگ‌داشت فردوسی و زبان فارسی ، پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی

 

 

برنامه‌های سخنرانی نوزدهمین همایش ملی بزرگ‌داشت فردوسی و زبان فارسی

«پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی»

24 تا 30 اردیبهشت‌ماه 1401، دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما