نشست های علمی_فرهنگی: بازتاب آرمانشهر ایرانی در شاهنامه

نشست های علمی_فرهنگی: بازتاب آرمانشهر ایرانی در شاهنامه

مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی با همکاری انجمن ایرانشناسی ایران برگزار می‌کند:

سخنرانان:

ـ دکتر محمود جعفری‌دهقی
ـ دکتر علیرضا قیامتی

دبیر نشست: محمد بیانی

 چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۰

 لینک پخش صفحۀ  اینستاگرام مؤسسه خردسرای فردوسی:

https://www.instagram.com/kheradsarayeferdowsi/

نظر شما